เอกสารดาวน์โหลด


แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

          มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4          มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
     

          การประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาล


           หนังสือการประกับคุณภาพการพยาบาล:การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก


         หนังสือการประกับคุณภาพการพยาบาล:การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยใน

        

         หนังสือการประกับคุณภาพการพยาบาล:การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลฝากครรภ์
          หนังสือการประกับคุณภาพการพยาบาล:การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้คลอด


          หนังสือการประกับคุณภาพการพยาบาล:การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลด้านการ                  ปรึกษาสุขภาพ


           หนังสือการประกับคุณภาพการพยาบาล:การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและ             ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล          มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน
         มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย          การพยาบาลผุ้ป่วยที่บ้าน             หนังสือระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง